ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

148

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
37
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
148
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
15
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0

ห้องเรียน

ดูข้อมูล

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2563

ดูข้อมูล

0

นักเรียน

ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
0
นร.ประถมศึกษา
0
นร.ม.ต้น
0
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 133 /90%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 15 /10%
ประถมศึกษา /0%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 37 /25%
ขนาดกลาง 104 /70%
ขนาดใหญ่ 7 /5%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 37 /25%
ขนาดที่ 2 60 /41%
ขนาดที่ 3 31 /21%
ขนาดที่ 4 12 /8%
ขนาดที่ 5 8 /5%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เมืองนราธิวาส

40 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ยี่งอ

23 โรงเรียน

ดูข้อมูล
บาเจาะ

27 โรงเรียน

ดูข้อมูล
รือเสาะ

40 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศรีสาคร

18 โรงเรียน

ดูข้อมูล
๒๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
Version 2020.07